> Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Registrace

Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a v případě změny je aktualizovat. Uvedené údaje jsou prodejcem považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující zodpovídá za bezpečnost svých přihlašovacích údajů a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prohlašujeme, že data uvedená při registraci slouží pouze pro účely identifikace a nezbytné komunikace při nákupu v internetovém obchodu www.osimoto.cz a nebudou poskytnuta třetím osobám ani jinak zneužita. 

Potvrzením registrace souhlasíte se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Službu zasílání novinek e-mailem můžete kdykoliv zrušit na e-mailové adrese: info@osimoto.cz.

2. Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky.

U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. Pokud zboží není na skladě či na skladě dodavatele, budeme Vás informovat.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího (potvrzením objednávky) ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vzniká „Kupní smlouva“ se vzájemnými právy a povinnostmi. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem u pozorněn před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit na www.osimoto.cz

Všechny objednávky přijaté tímto internetovým obchodem jsou závazné.O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3. Zrušení objednávky prodávajícím

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, že zboží se aktuálně přestalo vyrábět nebo dodávat, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující nebude souhlasit s dohodou, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

4. Doprava zboží

Zboží je doručováno Českou poštou – doručování zásilky se řídí platnými podmínkami České pošty. U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena. Cena za přepravu se zobrazuje při nákupu před potvrzením objednávky zákazníkem. O odeslání zboží je zákazník informován e-mailem.

Osobní odběr - objednávku je možné vyzvednout osobně dle dohody s prodejcem. 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen odeslat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Reklamace poškození zásilky dopravou

Pokud je doručovaný balík viditelně poškozen natržením nebo deformací, uplatněte písemně reklamaci přímo u doručujícího pracovníka přepravní společnosti, která zodpovídá za poškození zboží během dopravy. Podpisem dopravci kupující stvrzuje, že zásilka byla doručena v pořádku a pozdější reklamaci nemusí dopravce uznat.Za škody vzniklé při přepravě nenese prodávající odpovědnost a případné reklamace poškození dopravou nemůže prodávající uznat jako oprávněné. 

6. Záruka

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem. Délka záruční doby se nemusí u některých výrobků shodovat s životností, která může být kratší než záruční doba. Záruka se nevztahuje na škody vyplývající z neodborné instalace, chybného používání produktů a škod způsobených nadměrným mechanickým opotřebením. 

7. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

8. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetový obchod) v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na obchodníky, kteÅ ™í nakoupili zboží v rámci svých podnikatelských aktivit, a na kupující, kteří zboží zakoupili osobně u prodávajícího. Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, na dodávku novin, periodik a časopisů.

9. Způsob vrácení zboží

Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste ji převzali při dodávce. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, může prodávající poža dovat náhradu, zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, opotřebení zboží apod.).

Zásilku kupující zašle na adresu: Petr Hlaváček, Mánesova 657, 686 01 Uherské Hradiště.

Pro zabalení použijte balící papír nebo karton, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, zásilka nebude převzata. Zásilky, u kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesílateli. Doporučujeme zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na bankovní účet. Z kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc odečíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (např. náklady na převod peněz, administrativní úkony atd).

10. Způsoby platby objednávky

Veškeré způsoby platby lze vybrat v průběhu objednávky.

Platba předem  – při výběru této možnosti obdržíte email se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na náš bankovní účet. 

Dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a cenu objednávky uhradíte v hotovosti.

Osobní odběr  – platba předem na účet nebo v hotovosti při osobním odběru

V případě objednávky velmi speciálního zboží v ceně nad 5000 Kč nebo objednávky více kusů stejného zboží nad 5000 Kč může prodávající požadovat předem platbu zálohy ve výši 50 % ceny objednávky. V případě nedoplacení celkové ceny objednávky je záloha považována za storno poplatek, který si ponechá prodávající spolu s objednaným zbožím. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

11. Certifikace zboží

a) U zboží z EU je certifikace platná i pro členskou zemi Českou republiku. b) Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré autodíly určeny pouze pro provoz mimo veřejné komunikace a nejsou homologovány. Prodávající neakceptuje reklamace spojené s použitím zboží dle tohoto bodu na veřejných komunikacích  a neručí za škody způsobené nesprávným použitím těchto autodílů.

12. Reklamace

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené (mimo poškození vzniklé dopravou) či nefunkční, ohlaste prodejci reklamaci emailem. Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení do 10 dnů po zjištění závady a oznámení prodejci.

Postup při reklamaci

a) V případě reklamace zašlete výrobek na adresu Kamil Jeřábek, Píškova 1954, 155 00, Praha 5 . Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace). 

b) Pokud to zboží vyžaduje, použijte balící papír nebo karton tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak, aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození dopravou. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.

c) Po obdržení zboží zaslaného kupujícím obdržíte emailem reklamační protokol.

d) Vadné nebo poškozené zboží bude v případě oprávněné reklamace opraveno, vyměněno, nebo pokud stejné zboží nebude dostupné, bude vrácena zaplacená kupní cena. O vyřízení reklamace a případném zaslání zboží budete informováni e-mailem.

e) Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

f) U neoprávněných reklamací nebo zamítnutých reklamací mohou být kupujícímu účtovány náklady na dopravu, reklamační řízení a manipulační poplatky.

Obchodní podmínky jsou platné od 01.07.2013 do odvolání. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

Děkujeme Vám za přečtení obchodních podmínek.

Internetový obchod www.osimoto.cz